เงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัว

การให้บริการของเว็บไซต์ ( Website Service )

Healthy Thai Tea (www.healthythaitea.com) เป็นเว็บไซต์ E-Commerce ขายสินค้าเกี่ยวกับชาอู่หลงแหละอุปกรณ์เกี่ยวกับชา มีระบบตะกร้าสินค้าสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข สินค้าและจำนวนสินค้าได้ ดำเนินการสั่งซื้อและแจ้งชำระเงินผ่านทางหน้าเว็บไซต์

บทความหรืออักขระทุกอย่างบนเว็บไซต์เป็นการจัดทำขึ้นเองของทางร้านทั้งหมด หากผู้ใช้บริการพบข้อผิดพลาดใดๆบนเว็บไซด์ สามารถแจ้งกลับมายัง www.healthythaitea.com เพื่อทำการแก้ไขได้ทันที

การใช้บริการของ www.healthythaitea.com นั้นผู้ใช้บริการจำเป็นต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆทั้งหมด

ผู้ใช้บริการควรพิมพ์ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของ www.healthythaitea.com เพื่อเป็นบันทึกช่วยจำของผู้ใช้บริการ

สมาชิกและนโยบายความเป็นส่วนตัว ( Membership and Privacy Policy )

ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ตกลงยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ผ่านการประมวลผลทางระบบปฎิบัตการของเว็บไซต์ เป็นกรรมสิทธิ์ของ www.healthythaitea.com และทางเว็บไซต์จะปกป้องความเป็นส่วนตัวจาก การนำไปเผยแพร่ภายนอกเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาติ และจะให้ความคุ้มครองความลับอย่างถึงที่สุดภายใต้กฎหมาย ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคล ถูกจารกรรมหรือสูญหาย จากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น www.healthythaitea.com ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดชอบจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด ทาง www.healthythaitea.com มีสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อมูลบางส่วน การกำหนดสิทธิ์อนุญาติการใช้งาน รวมถึงการยกเลิกการเป็นสมาชิกตามเห็นสมควรโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ( Copyright )

ข้อความ รูปภาพ เสียงและภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎในเว็บไซต์ www.healthythaitea.com เป็นลิขสิทธิ์ของ www.healthythaitea.com การลอกเลียน ปลอมแปลง ดัดแปลง เผยแพร่ ต่อสาธารณชน ให้เช่าต่อ จำหน่าย หรือการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก www.healthythaitea.com ไม่ว่ากรณีใดๆ ทาง www.healthythaitea.comสามารถแจ้งยกเลิกหรือดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวทันที

ข้อห้ามและบทลงโทษ (Prohibitions and Penalties)

บุคคลหรือองค์กรใดที่ได้กระทำการใดๆ ที่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่เว็บไซต์ www.healthythaitea.com หรือบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะเป็นการโจรกรรม การปล่อยไวรัส การอัพโหลดข้อมูลที่สร้างความเสียหาย ต่อระบบการทำงาน การละเมิดลิขสิทธิ์ การกระทำที่ผิดกฎหมาย จะถูกดำเนิดการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และฉบับปัจจุบัน